Gia sƣ kĩ năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP TỐN LỚP HỌC ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II Mơn: Tốn lớp ĐỀ PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3, điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ (a;b; c) đặt trước ý trả lời : bài bác : (1 điểm) A Phân số phần tơ đậm hình : 4 b c d 7 B Phân thời gian mươi nhì phần tám mươi bốn viết : 25 52 52 a b c 84 804 84 bài xích 2: (1, điểm) 72 A Kết phép trừ : : 25 25 76 82 68 a b c 25 25 25 1 B Kết phép cộng : + : a b c 12 12 12 C Kết phép tính : : : 12 12 a b c đôi mươi 20 bài xích : (1 điểm) A vào phân số sau, phân số bé : 6 6 a b c d B Phân số phân số ? a a đôi mươi 24 b 24 đôi mươi c đôi mươi 18 d d 52 408 d 76 50 d d 12 15 18 20 PHẦN TỰ LUẬN : (6, điểm) bài : (1 điểm) tìm kiếm x, biết : a x - = b x : = 16 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… bài xích : (1,5 điểm) Viết số thích hợp vào vị trí chấm : a 1kg30 g = ……………………g 2 b 15 phút = ……………… phút c 2m 49 dm = … dm bài xích : (1 điểm) a) Điền chữ phù hợp vào chỗ chấm : N A C B 3cm 2cm Thự c đồ dùng M 6cm Thự c O thiết bị D Q Hình …………………………………… 2cm Thự c vật phường Hình …………………………………… b) diện tích s hình bình hành ABCD là……………… diện tích hình MNPQ …………………………… bài bác 4: ( điểm ) Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi 125 centimet Chiều rộng rộng hình chữ nhật chiều nhiều năm Tính chiều dài chiều bài giải bài xích : (1 điểm) Hiện mẹ 28 tuổi Sau năm tuổi chị em gấp lần tuổi Tính tuổi người bài giải ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II Mơn: Tốn lớp ĐỀ I PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh vào chữ trước ý câu sau: Câu 1(0,5 điểm) Số tương thích điền vào vị trí chấm A B C.8 D x 21 = = 7 x 49 Câu 2(0,5 điểm) Phân số A B 27 18 rút gọn gàng thành phân số tối giản là: 54 C Câu 3(0,5 điểm) trong phân số sau phân số bự nhất? 99 99 99 A B C 100 99 98 Câu 4(0,5 điểm) Phép trừ có kết là: 18 18 13 36 A B.5 C D 18 18 18 2 Câu 5(0,5 điểm) Số phù hợp viết vào địa điểm chấm để 37m 9dm = … dm là: A 379 B 3709 C 37009 D 3790 Câu6(0,5 điểm) bác Hồ sinh năm 1890 bác bỏ sinh vào: A cố kỉnh kỉ XX B nỗ lực kỉ XIX C nỗ lực kỉ XVIII II PHẦN TỰ LUẬN (7điểm) Câu 1(3 điểm) a + = ……………………………………………………………………… 15 b : = ……………………………………………………………………… c 5 x = ………………………………………………………………… 14 Câu 2(1điểm) search x x- 11 2 = : 5 Câu 3(2điểm) Lớp 4A lớp 4B thu góp 98 kg giấy vụn, lớp 4B thu góp số giấy vụn số giấy vụn lớp 4A Hỏi lớp thu góp kilơgam giấy vụn? Giải Câu 4(1điểm) bà bầu 27 tuổi Sau năm tuổi bà bầu gấp lần tuổi Tính tuổi tín đồ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II Mơn: Tốn lớp ĐỀ I/ Phần trắc nghiệm: (5 điểm) Khoanh vào chữ trƣớc câu trả lời đúng: 1) cực hiếm số số 342011 là: A 20000 B 2000 C 200 D 200000 2) Kết phép tính 45+55+234 = A 100 B 334 C 244 D 254 3) trong phân số sau phân số lớn 1: 4 5 A B C D 5 4) vào phân số phân số về tối giản 18 18 A B C D 4 24 24 2 5) Số thích hợp điền vào nơi chấm 5m 34dm = dm là: A 534 B 5034 C 5304 D 5340 6) trong những số vừa phân tách hết mang lại 2, vừa chia hết mang lại 3: A 542 B 554 C 552 D 544 7) Tỉ lệ đồ gia dụng 1: 10000, đo tren thứ 1cm độ lâu năm thực là: A 100cm B 1000cm C 10000cm D 10cm 8) Hình thoi gồm hai đường chéo 3dm 6dm diện tích s hình thoi là: A 18 dm2 B dm2 C dm D 18 dm 9) trong hình hình hình bình hành: A B C D 10) Lớp 4A gồm 26 học sinh, lớp 4B tất cả 30 học sinh : Tỉ số lớp 4A lớp 4B là: 30 26 26 30 A B C D 26 26 30 30 II/ Phần trường đoản cú tính: (5 điểm): bài bác 1:Thực phép tính: 1) 12 + 10 = 24 24 36 15 2) = 12 12 7 x = 4 4) : = 3) bài xích : tìm kiếm x : a) x : 101 = 25 b) 1944 : x = 162 3/Bài toán: bố 30 tuổi, tuổi tuổi bố Hỏi ba tuổi, tuổi ? bài bác giải 4/ bài bác tốn : Lớp 4A có 35 học sinh lớp 4B bao gồm 33 học sinh tham gia trồng Lớp 4A trồng các lớp 4B 10 Hỏi lớp trồng , biết học sinh trồng số nhƣ ? bài xích giải ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II Mơn: Tốn lớp ĐỀ PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) * Khoanh vào chữ trƣớc câu trả lời đúng: bài xích (0,5 điểm) : cực hiếm số số 372011 là: A 70000 B 7000 C 700 D 700000 bài xích (0,5 điểm): Số thích hợp điền vào chỗ chấm 53m 4cm = dm là: A 534 B 5034 C 5304 D 5340 B bài 3: (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S: A trong hình thoi ABCD (xem hình bên): a/ AB DC ko b/ AB không tuy nhiên song với AD C D bài (0,5 điểm): đến số sau: 20; 30; 50; 90 số phân tách hết cho 2, 3, là: A trăng tròn B 30 C 50 D 90 bài (0,5 điểm) : tất cả viên bi blue color viên bi red color phân số số viên bi màu xanh so với tổng số viên bi là: A 10 B 10 bài (0,5 điểm): vào phân số sau: A B PHẦN II: TỰ LUẬN (7 ĐIỂM) bài 1: ( điểm) Tính C D 10 ; ; ; phân số bé 1? 9 C D 10 a/ + = 9 b/ ─ = 12 c/ 5 x : = 14 bài bác 2: (1 điểm) - kiếm tìm x: a) x x 105 = 25 b) x : 2  x = x = x = x = bài bác 3: (3 điểm) Một ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi 175m, chiều rộng lớn chiều lâu năm Tính diện tích s ruộng hình chữ nhật bài giải bài (1 điểm) Tổng nhì số 500, hiệu nhị số 50 Tìm nhị số ... Thoi là: A 18 dm2 B dm2 C dm D 18 dm 9) trong hình hình hình bình hành: A B C D 10) Lớp 4A tất cả 26 học sinh, lớp 4B có 30 học viên : Tỉ số lớp 4A lớp 4B là: 30 26 26 30 A B C D 26 26 30 30 II/ Phần... 45 +55 +2 34 = A 100 B 3 34 C 24 4 D 2 54 3) trong phân số sau phân số bự 1: 4 5 A B C D 5 4) vào phân số phân số tối giản 18 18 A B C D 4 24 24 2 5) Số phù hợp điền vào chỗ chấm 5m 34dm = ... 4/ bài toán : Lớp 4A bao gồm 35 học viên lớp 4B tất cả 33 học sinh tham gia trồng Lớp 4A trồng các lớp 4B 10 Hỏi lớp trồng , biết học viên trồng số nhƣ ? bài xích giải