1. Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán năm 2021 Bắc Giang1.1. Mã 1022. Mã 1043. Tuyển chọn tập đề thi vào lớp 10 môn Toán Bắc Giang các năm trước


Bạn đang xem: Bộ đề thi vào lớp 10 môn toán năm 2022 có đáp án

Đọc tài liệu xin được gửi đến các em đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Bắc Giang kèm đáp án cụ thể bên dưới. Những em hãy đọc đề update mới nhất mặt dưới!Đáp án trắc nghiệm mã 102CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a1C6D11D2A7C12C3B8D13C4B9C14D5D10A15A
Đáp án từ bỏ luận
Câu 1.1.(eginaligned &left{eginarray l x - y = 4 \ 2 x + y = 5 endarray Leftrightarrow left{eginarray l x - y = 4 \ 3 x = 9 endarray Leftrightarrow left{eginarrayl y=-1 \ x=3 endarray ight. ight. ight.\ endaligned)Vậy hệ phương trình có tập nghiềm là (x ; y)=(3 ;-1).2.Điều kiện: ( x>0, x eq 1)(eginaligned p. &=left(dfrac1sqrtx+1-dfrac1x+sqrtx ight): dfracsqrtx-1x+2 sqrtx+1 \ &=left(dfrac1sqrtx+1-dfrac1sqrtx(sqrtx+1) ight): dfracsqrtx-1(sqrtx+1)^2 \ &=dfracsqrtx-1sqrtx(sqrtx+1) cdot dfrac(sqrtx+1)^2sqrtx-1 \ &=dfracsqrtx+1sqrtx endaligned)( ext Vậy P=fracsqrtx+1sqrtx ext với x>0, x eq 1)3.a) cùng với m=-5 , núm vào (1) ta được:(eginaligned & x^2-2 x+(-5)-3=0 \ Leftrightarrow và x^2-2 x-8=0 \ Leftrightarrow & x^2+2 x-4 x-8=0 \ Leftrightarrow và x(x+2)-4(x+2)=0 \ Leftrightarrow &(x-4)(x+2)=0 \ Leftrightarrow &left<eginarray l x - 4 = 0 \ x + 2 = 0 endarray Leftrightarrow left<eginarrayl x=4 \ x=-2 endarray ight. ight. endaligned)
Vậy m=-5 thi phương trình sẽ cho tất cả tập nghiệm: S=-2 ; 4.b)Xét phương trình: (x^2-2 x+m-3=0(1))Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt (x_1, x_2 Leftrightarrow Delta^prime>0)(eginaligned &x_1^2+4 x_1 x_2+3 x_2^2=0 \ &Leftrightarrowleft(x_1^2+4 x_1 x_2+4 x_2^2 ight)-x_2^2=0 \ &Leftrightarrowleft(x_1+2 x_2 ight)^2-x_2^2=0 \ &Leftrightarrowleft(x_1+2 x_2-x_2 ight)left(x_1+2 x_2+x_2 ight)=0 \ &Leftrightarrowleft(x_1+x_2 ight)left(x_1+3 x_2 ight)=0 \ &Leftrightarrowleft<eginarrayl x_1+x_2=0 \ x_1+3 x_2=0 endarray ight. endaligned)TH1: (x_1+x_2=0)Kểt hợp với phương trình (2) ta được hệ phương trình:(left{eginarrayl x_1+x_2=0 \ x_1+x_2=2 endarray Rightarrow ight. ext hệ phương trình vô nghiệm. )TH2: (x_1+3x_2=0)Kểt hợp với phương trình (2) ta được hệ phương trình:(left{eginarray l x _ 1 + x _ 2 = 2 \ x _ 1 + 3 x _ 2 = 0 endarray Leftrightarrow left{eginarrayl x_1=3 \ x_2=-1 endarray ight. ight.)


Xem thêm: Giao Tiếp Spi Là Gì - Serial Peripheral Interface

Thay (x_1=3, x_2=-1) vào (3), ta đượe:3. (-1) = m-3⇔m-3 = -3$⇔m = 0 (t/m)Vậy cùng với m=0 thỏa mãn yêu cầu đề bài.Câu 2.Gọi số đồ vật thở mỗi xí nghiệp A sản suất theo chiến lược là x (máy thở, (x in mathbbN^*) )⇒Thời gian nhà máy A sản xuất máy thở theo planer là ( dfrac300x) (ngày)⇒Số đồ vật thở nhà máy sản xuất A chế tạo trên thực tế là x+5 (máy thờ)⇒Thời gian nhà máy A phân phối máy thở trên thực tế là (dfrac300x+5) (ngày)Vì thời gian hoàn thành quá trình sớm rộng 10 ngày đối với kế hoạch yêu cầu ta có phương trình:(eginaligned và dfrac300x-dfrac300x+5=10 \ Rightarrow và 30(x+5)-30 x=x(x+5) \ Leftrightarrow và 30 x+150-30 x=x^2+5 x \ Leftrightarrow & x^2+5 x-150=0 \ Leftrightarrow và x^2+15 x-10 x-150=0 \ Leftrightarrow & x(x+15)-10(x+15)=0 \ Leftrightarrow &(x-10)(x+15)=0 \ Leftrightarrow &left<eginarray l x - 1 0 = 0 \ x + 1 5 = 0 endarray Leftrightarrow left<eginarrayl x=10(t m) \ x=-15(mathrmktm) endarray ight. ight. endaligned)