815: ..................................................................................................................................... 

5455: ................................................................................................................................... 

65505: ................................................................................................................................. 

5125085: .............................................................................................................................. 

95005125: ............................................................................................................................ 

545005875: .......................................................................................................................... 

Bài 2: 

a) trong các 987 406

Chữ số 9 ở mặt hàng …………… , có giá trị là …………… cùng thuộc lớp ……………

Chữ số 0 ở hàng …………… , có mức giá trị là …………… cùng thuộc lớp ……………

Chữ số 6 ở mặt hàng …………… , có mức giá trị là …………… với thuộc lớp ……………

b) trong những 637 128, chữ số có mức giá trị lớn số 1 là …… , chữ số có giá trị bé nhất là ……

Bài 3: Viết số gồm:

a) Tám triệu, nhị mươi lăm nghìn, chín 1-1 vị: ……………………

b) hai mươi sáu triệu, tám trăm nghìn, năm nghìn, bảy đơn vị: ……………………

c) Bảy chục triệu, tứ triệu, năm chục nghìn, tám nghìn, sáu trăm, một đơn vị: ……………………

d) Chín triệu, bảy nghìn, tám trăm, tứ chục, hai solo vị: ……………………

e) tư chục triệu, chín chục nghìn, bảy trăm với năm đối kháng vị: ……………………

Bài 4: Sắp xếp những số:

1389065 ; 987065 ; 10385012 ; 86154 ; 100246 theo đồ vật tự tăng dần:

……………………………………………………………………………………………………

98326 ; 201345 ; 2008102 ; 420008 ; 981 ; 2017 theo thiết bị tự giảm dần:

……………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Viết số:

a) mang đến 7 chữ số: 0 ; 8 ; 2 ; 3 ; 9 ; 5 ; 6.

Bạn đang xem: 120 đề thi học kì 1 môn toán lớp 4 năm 2021

Viết số từ bỏ nhiên nhỏ nhắn nhất tự 7 chữ số trên : …………………

Viết số thoải mái và tự nhiên lớn tốt nhất từ 7 chữ số bên trên : …………………

b) Số nhỏ tuổi nhất gồm 4 chữ số không giống nhau: …………………

c) Số lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số không giống nhau: …………………

d) Số lẻ nhỏ tuổi nhất gồm 4 chữ số khác nhau: …………………

e) Số lớn nhất có 3 chữ số khác biệt mà tổng những chữ số bằng 10 : …………………

f) Số bé bỏng nhất tất cả 3 chữ số không giống nhau mà tổng các chữ số bởi 14 : …………………

g) Số nhỏ bé nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng những chữ số bởi 15 : …………………

Bài 6: Viết toàn bộ các số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số mà lại tổng các chữ số của mỗi số bởi 3.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Bài 1: Đổi 1-1 vị

2 tấn 385 kilogam = …………… kg

9 tấn 79 kilogam = …………… kg

15 tấn 8 kilogam = …………… kg

6 tấn 8 tạ = …………… kg

15kg 4 dag = …………… dag

24kg 8 hg = …………… dag

23dag 9g = …………… g

8hg 9dag = ……………dag

4kg 25g = …………… g

53 yến 5kg = …………… kg

25kg 7dag = …………… dag

1/4 tấn = …………… kg

45185 kg = ……… tấn ……… kg

9506 kg = ……… tạ ……… kg

865 kilogam = ……… yến ……… kg

89125 g = ……… kilogam ……… g

12375 dag = ……… kilogam ……… dag

25005 g = ……… kilogam ……… g

6hg 7g = ……………g

600kg = …………… yến

7500dag = …………… kg

19 tạ 9 kg = …………… kg

6 tấn 19 yến = …………… kg

1/5kg = …………… dag

Bài 2: Thực hiện nay phép tính:

a) 3 tấn 280 kg + 5 tấn 890 kg = ...................................................................................... 

b) 5 tạ 34 kg – 3 tạ 56 kilogam = .............................................................................................. 

c) 3 kg 245 g – 2 kilogam 347 g = ............................................................................................ 

d) 3 tấn 4 tạ ´ 3 = ........................................................................................................... 

e) 5t 3 tạ : 2 = ............................................................................................................ 

f) 3 tấn 4 tạ + 5t 6 tạ + 4 tấn 2 tạ = .............................................................................. 

g) 4 tấn 2 tạ + 3 tấn 5 tạ – 5t 9 tạ = .............................................................................. 

h) 34 tấn 3 yến – 16 tấn 7 yến = ..................................................................................... 

i) 5 kilogam 3 hg + 4 kilogam 4 hg – 3 kilogam 9 hg = ............................................................................. 

j) 3 kg 2 g ´ 5 : 2 = ........................................................................................................ 

Bài 3: >

9kg 45dag … 945dag

5hg 9g … 590g

7000g … 6kg

3 tạ 9kg … 390kg

3 tấn 9 tạ … 3900kg

15 tấn 8 tạ … 158 tạ

32 tạ 9kg … 3290kg

7hg 9g … 709g

7hg 8dag … 80dag

6kg 8g … 6080g

8300g … 8kg 3hg

3 tấn 9 yến … 3090 kg

3 tạ 9 yến … 309kg

5 tấn 81hg … 5810kg

34kg 8g = 3408g

52 yến 7kg … 527kg

Bài 4: Sắp xếp theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ tuổi đến lớn:

128 kg ; 2345 g ; 23 dag ; 1 tấn ; 17834 hg ; 2345 kilogam ; 6724 yến

……………………………………………………………………………………………………

2456 kilogam ; 9073564 g ; 567982 dag ; 4 tấn ; 47890 hg ; 234465 kg ; 465789 yến

……………………………………………………………………………………………………

ĐO THỜI GIAN

Bài 1: Đổi đơn vị đo thời gian

180 giây = …………… phút

4 ngày = …………… tiếng = …………… phút = …………… giây

1/2 ngày = …………… giờ ; 1/3 ngày = …………… giờ

3 giờ đôi mươi phút = …………… phút = …………… giây

4 giờ đồng hồ 35 phút = …………… phút = …………… giây

2 phút 7 giây = …………… giây ; 1/4 phút = …………… giây

1/5 giờ đồng hồ = …………… phút = …………… giây

5 ngày 13 giờ đồng hồ = …………… giờ đồng hồ = …………… phút

4 cầm kỉ = …………… năm ; 1/5 thế kỉ = …………… năm

1/25 nỗ lực kỉ = ……… năm ; 2 gắng kỉ rưỡi = ………… năm ; 3 nỗ lực kỉ 3 năm = ……… năm

Bài 2: >

1/2 ngày … 10 giờ

10 giây … 1/3 phút

1/3 tiếng … 15 phút

4 ngày … 70 giờ

72 giờ đồng hồ … 3 ngày

1/5 gắng kỉ … 25 năm

3 giờ 7 phút … 200 phút

 

Bài 3: Sắp xếp theo máy tự từ phệ đến nhỏ:

7484 giờ đồng hồ ; 299 ngày ; 374788 phút ; 28710000 giây

……………………………………………………………………………………………………

480 giờ đồng hồ ; đôi mươi ngày ; 28805 phút ; 1728240 giây

……………………………………………………………………………………………………

Bài 4: 

Năm

870

982

1001

1426

1790

1990

2000

2018

Thuộc nạm kỉ

IX

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5: Đ/S?

a) nuốm kỉ XI ban đầu từ năm 1001 cho đến khi kết thúc năm 1100 …

b) nạm kỉ VI ban đầu từ năm 601 cho đến khi kết thúc năm 700 …

c) Năm 1562 thuộc nuốm kỉ XV …

d) Năm 1812 thuộc rứa kỉ XIX …

e) vậy kỉ XIII kéo dài từ năm 1201 cho năm 1300 …

ĐO DIỆN TÍCH: dm2, m2

Bài 1: Đổi đơn vị:

7m2 = ………… cm2

21m2 = ………… dm2

4m2 132cm2 = ………… cm2

3405dm2 = ………… mét vuông ………… dm2

65 000cm2 = ………… dm2

340 000cm2 = ………… m2

1200dm2 = ………… m2

30 000 cm2 = ………… m2

2m2 780cm2 = ………… cm2

40m2 15dm2 = ………… dm2

12 500 000cm2 = ………… m2

1/5 mét vuông = ………… cm2

Bài 2: Đ/S?

50m2 = 500dm2 …

5m2 6dm2 = 560dm2 …

70 000dm2 = 700m2 …

26m2 31dm2 = 26031 dm2 …

52 000dm2 = 520m2 …

10m2 7dm2 = 1007dm2 …

18m2 18dm2 = 1818dm2 …

408dm2 = 40m2 8dm2 …

Bài 3: >

41m2 19dm2 … 409dm2

30m2 6dm2 … 3060dm2

5dm2 9cm2 … 509cm2

300m2 6dm2 … 3006dm2

90 000cm2 … 90m2

8012cm2 … 8dm2 12cm2

3940dm2 … 39m2 40dm2

2009cm2 … 21dm2

 

TRUNG BÌNH CỘNG

TBC của một dãy số lẻ bí quyết đều bởi số ở trung tâm dãy số đó, hoặc TBC của 2 số đầu cùng cuối dãy. TBC của 1 dãy số chẵn cách đều bởi TBC của 2 số trung tâm hoặc 2 số đầu và cuối dãy.

Bài 1: Tìm vừa phải cộng của các số sau:

a) 2009 cùng 875 : .............................................................................................................. 

b) 210 ; 916 cùng 428: ........................................................................................................ 

c) 932 ; 1016 ; 3825 ; 2011: ............................................................................................ 

d) 2 ; 4; 6; … ; 96; 98: .................................................................................................... 

e) 1; 2; 3 ; … ; 2010 ; 2011:............................................................................................. 

f) 0 ; 2; 4 ; … ; 2008 ; 2010 :........................................................................................... 

g) 1 ; 3; 5 ; 7; … ; 2009 ; 2011 :....................................................................................... 

h) 3 ; 7 ; 11 ; … ; 95 ; 99 ; 103: ....................................................................................... 

Bài 2: Trung bình cộng của hai số là số lớn số 1 có 4 chữ số, một trong các hai số là số tròn chục lớn số 1 có 4 chữ số. Search số còn lại.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Trung bình cùng của cha số là 998, số đầu tiên là 817, số thứ 2 là 916. Tìm số lắp thêm 3.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Trung bình cộng của tía số là số lớn số 1 có 4 chữ số khác nhau. Số đầu tiên là số nhỏ bé nhất gồm 4 chữ số không giống nhau. Số thiết bị hai là số lớn số 1 có 4 chữ số. Tìm số sản phẩm 3. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

Bài 5: Biết tuổi vừa phải của 30 học sinh trong 1 lớp học tập là 10 tuổi. Trường hợp tính cả cô giáo nhà nhiệm thì tuổi trung bình của cô và 30 học viên sẽ là 11 tuổi. Hỏi cô giáo từng nào tuổi?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Có 9 xe xe hơi cùng tham gia vận chuyển một số trong những hàng hóa, trong đó có 6 xe cộ đi trước từng xe chở 45 tạ với xe đi sau mỗi xe chở 36 tạ. Hỏi trung bình mỗi xe chở từng nào tạ hàng?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 7: Tìm 5 số lẻ liên tục biết tổng của chúng bởi 975.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

BIỂU THỨC CÓ CHỨA 2, 3 CHỮ

Bài 1: Tính quý giá biểu thức:

m : 5 + n ´ 6, với m = 9785, n = 8

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

a – 3675 : b với a = 5610, b = 5

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

m – n : p , cùng với m = 97685, n = 128, p = 4

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

2745 : a + 3648 : b cùng với a = 5, b = 4

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

a – b ´ c, cùng với a = 70402, b = 213, c = 125

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

………………………………………………. 

m ´ n : p. , với m = 248, n = 36, p = 9

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

 

BÀI TOÁN TỔNG – HIỆU

Bài 1: Tìm hai số có tổng bởi 345 với hiệu bằng 45.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Tìm nhị số biết trung bình cùng của chúng bởi 128 và số to hơn số bé bỏng 68 solo vị.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 3: ngôi trường Tiểu học Kim Đồng có tất cả 1286 học sinh, biết số học sinh nam nhiều hơn số học viên nữ 48 bạn. Tính số học sinh nam, số học sinh nữ của trường.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Hồng với Hà có toàn bộ 89 con tem, nếu Hồng mang lại Hà 5 con tem thì Hồng vẫn nhiều hơn nữa Hà 3 bé tem. Hỏi mỗi bạn có từng nào con tem?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 5: cho một hình chữ nhật có chu vi bởi 256cm, biết chiều dài hơn nữa chiều rộng 14cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Khi đàn bà 20 tuổi thì bà mẹ 45 tuổi. Tính tuổi 2 người mẹ con hiện nay nay. Biết bây chừ biết tổng cộng tuổi của hai bà bầu con là 41 tuổi.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 7: search 3 số chẵn tiếp tục biết tổng của 3 số chính là 738.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 8: Tìm 3 số có tổng bằng 571, biết số đầu tiên lớn hơn số sản phẩm hai 15 đối kháng vị, cơ mà lại nhỏ tuổi hơn số thứ cha 28 1-1 vị.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

HÌNH HỌC: GÓC NHỌN - TÙ - BẸT, ĐƯỜNG THẰNG song SONG - VUÔNG GÓC

Bài 1: 

*

Góc vuông đỉnh …… cạnh …… , …… 

Góc vuông đỉnh …… cạnh …… , …… 

Góc vuông đỉnh …… cạnh …… , …… 

Góc nhọn đỉnh …… cạnh …… , …… 

Góc nhọn đỉnh …… cạnh …… , …… 

Góc nhọn đỉnh …… cạnh …… , ……

Góc đỉnh …… cạnh …… , …… 

Góc đỉnh …… cạnh …… , …… 

Góc bẹt đỉnh …… cạnh …… , ……

Có …… cặp cạnh song song, sẽ là …………………………………………………………….

Có …… cặp cạnh vuông góc, đó là ……………………………………………………………

Bài 2: 

*

Đoạn thẳng AB song song với những đoạn thẳng: 

…………………………………………………………

Có ………… góc vuông.

Đoạn thẳng CD vuông góc với các đoạn thẳng:

…………………………………………………………

CỘNG TRỪ NHÂN phân tách (NHÂN - phân chia CHO SỐ CÓ 2, 3 CHỮ SỐ)

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

102348 + 97254

…………………….

…………………….

…………………….

 

716345 – 123256

…………………….

…………………….

…………………….

 

341026 + 102348

…………………….

…………………….

…………………….

 

316012 – 95168

…………………….

…………………….

…………………….

 

127 ´ 32

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

 

 

402 ´ 134

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

 

314 ´ 115

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

 

1203 x 203

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

 

69564 : 68

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

105750 : 35

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

37968 : 112

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

138900 : 450

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

 

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức:

4027 ´ 401 ´ 132

= ……………………………………………

= ……………………………………………

= ……………………………………………

516 ´ 103 – 26 497

= ……………………………………………

= ……………………………………………

= ……………………………………………

750 ´ 235 : 25

= ……………………………………………

= ……………………………………………

= ……………………………………………

3168 + 36618 : 102

= ……………………………………………

= ……………………………………………

= ……………………………………………

15083 – 3168 : 24

= ……………………………………………

= ……………………………………………

= ……………………………………………

10535 : 43 ´ 12

= ……………………………………………

= ……………………………………………

= ……………………………………………

Bài 3: Tìm x

x + 86 = 486 + 27

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

357 : (87 : x ) = 119

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

817 – x : 10 = 16

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

1200 : 24 – (17 – x ) = 38

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

274 + 162 : x = 328

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

(x + 1) + (x + 3) + (x + 5) = 30

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

x : 213 = 108 (dư 27)

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

102600 : x = 95

……………………………………………

……………………………………………

 

710245 – x = 425321

……………………………………………

……………………………………………

x – 23649 = 105872

……………………………………………

……………………………………………

Bài 4: Tìm một trong những tự nhiên, hiểu được khi chia số đó cho số lớn nhất có hai chữ số khác nhau, ta được yêu thương là số nhỏ dại nhất có 3 chữ số khác biệt và số dư là số lớn nhất rất có thể có.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Khi phân chia số thoải mái và tự nhiên a cho 112 thì thấy dư 79. Hỏi khi phân tách số a đến 56 thì thương đổi khác thế nào cùng số dư là bao nhiêu?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Khi chia một trong những tự nhiên mang lại 24 thì được thương bằng 16 và số dư bởi 19. Hỏi số đó phân chia cho 8 thì được thương và số dư là bao nhiêu?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 7: Tìm một số trong những biết rằng lấy số đó phân tách cho 82 thì được thương thông qua số dư, đôi khi số dư là số chẵn béo nhất trong số số dư có thể có.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

TÍNH CHẤT CỦA CÁC PHÉP TÍNH

Bài 1: Tính bởi hai cách

249 ´ (5 + 4)

= ……………………………………………

= ……………………………………………

249 ´ (5 + 4)

= ……………………………………………

= ……………………………………………

249 ´ (9 – 6)

= ……………………………………………

= ……………………………………………

249 ´ (9 – 6)

= ……………………………………………

= ……………………………………………

130 ´ 2 + 130 ´ 8

= ……………………………………………

= ……………………………………………

130 ´ 2 + 130 ´ 8

= ……………………………………………

= ……………………………………………

402 ´ 9 – 402 ´ 7

= ……………………………………………

= ……………………………………………

402 ´ 9 – 402 ´ 7

= ……………………………………………

= ……………………………………………

(546 + 126 ) : 6

= ……………………………………………

= ……………………………………………

(546 + 126 ) : 6

= ……………………………………………

= ……………………………………………

(17048 – 656) : 8

= ……………………………………………

= ……………………………………………

(17048 – 656) : 8

= ……………………………………………

= ……………………………………………

118752 : (24 ´ 4)

= ……………………………………………

= ……………………………………………

118752 : (24 ´ 4)

= ……………………………………………

= ……………………………………………

(2750 ´ 250) : 25

= ……………………………………………

= ……………………………………………

(2750 ´ 250) : 25

= ……………………………………………

= ……………………………………………

Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện thể nhất:

2 ´ 307 ´ 5

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

728 ´ 452 + 548 ´ 728

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

2475 : 5 + 1225 : 5

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

10269 : 9 – 936 : 9 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

 

DẤU HIỆU chia HẾT 2, 5, 9, 3

Bài 1: Trong những số 123 ; 1890 ; 2010 ; 5768 ; 12846

a) các số chia hết đến 2 là: ............................................................................................. 

Do ....................................................................................................................................... 

b) các số chia hết cho 5 là:.............................................................................................. 

Do ....................................................................................................................................... 

c) các số chia hết mang đến 3 là: ............................................................................................. 

Do ....................................................................................................................................... 

d) các số phân tách hết mang đến 9 là: ............................................................................................. 

Do ....................................................................................................................................... 

e) những số phân chia hết mang đến 2 cùng 5 là: ..................................................................................... 

Do ....................................................................................................................................... 

f) các số chia hết mang đến 2, 5 và 3 là: .................................................................................. 

Do ....................................................................................................................................... 

g) các số phân tách hết đến 2, 5, 3 và 9 là: .............................................................................. 

Do ....................................................................................................................................... 

Bài 2: Đ / S ?

a) Số đồng thời phân tách hết đến 2 cùng 5 gồm chữ số tận cùng là 5 …

b) Số chia hết mang đến 9 thì cũng chia hết mang đến 3 …

c) Số phân tách hết mang đến 3 thì cũng phân tách hết mang lại 9 …

d) Số chia hết mang đến 2 và 5 thì cũng phân chia hết mang đến 10 …

e) Số chia hết cho 10 thì cũng đồng thời phân chia hết đến 2 và 5 …

f) Số chia hết cho 2 với 3 thì cũng phân tách hết mang lại 6 …

g) Số phân chia hết đến 6 thì cũng đồng thời phân tách hết mang đến 2 cùng 3 … 

Bài 3: Cho tư chữ số: 0 ; 5 ; 4 ; 9

Hãy lập những số bao gồm 3 chữ số khác nhau:

a) chia hết mang đến 2............................................................................................................. 

b) phân chia hết mang đến 3............................................................................................................. 

c) phân tách hết đến 9............................................................................................................. 

d) chia hết mang lại 2 với 5...................................................................................................... 

Bài 4: Tìm các số bao gồm 3 chữ số 83a vừa lòng điều khiếu nại sau:

a) phân tách hết đến 2 ............................................................................................................ 

b) phân tách hết cho 5............................................................................................................. 

c) chia hêt cho tất cả 2 với 5 ................................................................................................. 

d) chia hết đến 3............................................................................................................. 

e) Không phân tách hết đến 2................................................................................................... 

f) chia cho 5 dư 2 .......................................................................................................... 

g) phân tách hết đến 2 và chia cho 5 dư 3 ................................................................................ 

h) phân chia hết mang đến 2 với 3 ..................................................................................................... 

i) chia hết cho 3 mà lại không chia hết đến 9 .................................................................. 

Bài 5: Điền số dư phù hợp vào ô trống:

 35637674645348549460455341142
: 2         
: 3         
: 5         
: 9         

Mở rộng

Nếu toàn bộ các số hạng vào một tổng, hiệu mà số đông chia không còn cho một số trong những a thì tổng, hiệu đó cũng chia hết mang đến a.

Nếu tổng, hiệu của tất cả các số dư của từng số trong tổng hiệu khi phân chia cho a nhưng cũng chia hết đến a thì tổng, hiệu đó phân chia hết mang đến a.

Hai số A với B khi phân chia cho a tất cả cùng số dư thì hiệu nhị số đó chia hết mang đến a.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 1 Lớp 5 Môn Toán Mới Nhất, 100 Đề Thi Toán Lớp 5 Năm 2021

Trong 1 tích , nếu có 1 thừa số chia hết mang lại a thì tích đó chia hết mang lại a.

Nếu số A phân chia hết đến a, số B phân tách hết cho b thì tích (A ´ B) phân tách hết mang đến tích (a ´ b)

*Bài 6: Không tiến hành phép tính, hãy kiếm tìm số dư trong mỗi trường phù hợp sau:

a) (186 + 1999 + 2010 + 3125 ) : 2 dư ........................................................................ 

b) (1959 – 186 + 2011 + 3017) : 2 dư .......................................................................... 

c) (315 + 1980 + 2010) : 5 dư ..................................................................................... 

d) (2010 – 195 + 3018) : 5 dư ..................................................................................... 

e) (180 + 1920 + 2011 + 5000) : 3 dư ......................................................................... 

f) (3186 – 279 + 1980 + 2000) : 3 dư .......................................................................... 

g) (486 + 1900 – 181 + 1986) : 9 dư............................................................................ 

h) (4185 – 207 + 2010 – 903) : 9 dư ............................................................................ 

*Bài 7: Thay a, b bằng những chữ số say đắm hợp:

a) 324a4b đồng thời phân chia hết mang đến 2, 3 cùng 5: ...................................................................... 

b) 632ab đồng thời phân tách hết cho 2, 3 cùng 5: ........................................................................ 

c) 33aab đồng thời phân tách hết cho 2, 5 cùng 9: ........................................................................ 

d) 4a69b đồng thời chia hết cho 2, 5 với 9: ........................................................................ 

e) 4a69b đồng thời chia hết đến 2 và 9: ............................................................................ 

f) 17a8b đồng thời phân tách hết cho 5 và 9:............................................................................. 

g) 45a7b phân chia hết cho tất cả 2, 3, 5 với 9:

h) 2141a chia hết đến 6:................................................................................................... 

i) 2a4b chia hết cho 2 với 5 còn phân chia cho 3 dư 1: ............................................................... 

j) 2a4b chia hết mang lại 2 và 5 còn phân tách cho 9 dư 4: ............................................................... 

k) 2a4b phân tách hết mang lại 2 với 3 còn chia cho 5 dư 1:............................................................... 

l) 8a3b phân tách cho 2, 5 cùng 9 hầu hết dư 1: ................................................................................. 

m) 8a3b chia hết mang đến 2 cùng 9 còn phân tách cho 5 dư 4:............................................................... 

n) 8a3b phân chia hết cho 2 còn chia cho 5 cùng 9 thuộc dư 3: ...................................................... 

Bài 8: 

a) Số nhỏ tuổi nhất không giống 0 đồng thời phân chia hết đến 2, 3 và 5: ................................................ 

b) Số nhỏ dại nhất không giống 1 mà phân tách cho 2, 3 và 5 gồm cùng số dư là 1: .............................................. 

c) 7653 gồm chia hết cho 9 không? ………… còn nếu như không chia hết thì dư .................................... 

d) Số bé nhất bao gồm 4 chữ số như là nhau phân tách hết đến 2: .............................................................. 

e) Số lớn nhất có 4 chữ số chia hết đến 2: ………… ; cho 5: …………

f) Số lớn số 1 có 4 chữ số phân tách hết đến 2 và 5: ........................................................................ 

g) Số nhỏ xíu nhất có 4 chữ số chia hết đến 5 cùng 9: .........................................................................